Ve středu 25. dubna se zastupitelstvo města Vyškova, na které jsme zvali také cyklistickou veřejnost, zabývalo projednáním Generelu dopravy města Vyškova. Dosud platný generel byl vypracován v roce 2003 a vzhledem k rostoucí intenzitě hlavně automobilové dopravy a dalším změnám, jako např. modernizaci železnice Přerov - Brno, bylo rozhodnuto zpracovat generel nový. Jeho zpracovatelem je stejně jako před 15 lety odborná firma UDIMO Ostrava. Co je to generel dopravy? Je to koncepční projekt, který řeší rozvoj dopravních systémů s využitím všech druhů dopravy, návrh základního komunikačního systému a podmínky ve prospěch nemotorové dopravy a hromadné dopravy osob.

Generel sleduje tyto strategické cíle:
1. zlepšit dostupnost
2. zvýšit bezpečnost
3. snížit negativní dopady na životní prostředí
4. umožnit rozvoj města

Protože nastavení generelu bude do značné míry ovlivňovat budoucí podmínky cyklistické dopravy, která ve Vyškově představuje výrazných 10% přepravní práce, přijal náš spolek ProCyklo nabídku odboru dopravy městského úřadu aktivně se na tomto projektu podílet. V první etapě sběru informací jsme zmapovali současný stav cyklodopravy ve městě a poskytli názor, jak ho zlepšit. Po zpracování projektu jsme dostali možnost se k hotovému materiálu ještě vyjádřit. Výsledkem byla připomínka k návaznosti vnitřní a vnější sítě cyklodopravy, viz: /uploads/ProCyklo_ke_generelu.pdf, kterou zpracovatel generelu navrhl přijmout, zahrnout do textu projektu a ten pak byl jako celek také zastupitelstvem přijat.

Z toho máme velkou radost, protože to otevírá možnost v budoucnu velmi významně zlepšit cykloobslužnost obcí hlavně jižně od města, která je přes jejich relativní blízkost omezena nevhodností dosavadních komunikací.

Děkujeme zpracovateli Generelu UDIMO Ostrava i Odboru dopravy MěÚ Vyškov za vstřícný přístup a ochotu vyslechnout i názor laické veřejnosti!