Louka U Tří smrků patří mezi oblíbené cíle vycházek, protože představuje příjemný kout pro odpočinek turistů i hry dětí. Nachází se v lokalitě zvané Prostřední, na trase modré turistické značky z Ruprechtova směrem na Bukovinku a také na cyklotrase 5072, která je svým vedením po nezpevněných cestách určena spíše pro MTB. Název Prostřední, který v plnosti zní Na Prostředních, vypadá poněkud uměle, ale má svůj historický původ. K Ruprechtovu náležela trojí luka. Nejbližší se rozkládala kolem potoka Podomice, který teče přes ruprechtovský rybník. Naopak nejvzdálenější leží v údolí Rakovce, proto se nazývala Na Dalekých. Třetí se nacházela uprostřed a odtud název Na Prostředních (lukách). Dnes z nich zůstala jediná louka, které dal název svým počinem baron von Palm, v té době majitel zámku v Račicích. Před zhruba 150 lety zde nechal vysadit čtyři smrky, ale po zásahu jednoho z nich bleskem zůstaly jen tři. Další pohromu smrkům zasadilo sucho a napadení kůrovcem v nedávné době. Dnes sice smrky ještě stojí, ale jen jeden, který měl nejblíže k vodě, napájející malý rybníček, vyhlíží důstojně a zdravě. V jeho blízkosti vybudovaly v r. 2014 Lesy ČR jako odpočinkové místo altán ve srubovém stylu, vybavený dubovými lavicemi a krytým ohništěm.

Jazykově historická poznámka:

V blízkosti louky stávala ves Vilémov, která zanikla za husitských válek. Zhruba jižně směřuje z prostoru Vilémova lesní cesta, postupně pěšina, mimo dnes používanou turistickou stezku, přes Kozí hřbet, místně zvaný Cindrek, a spadá strmě do údolí Rakovce. Cindrek je jeden z pozůstatků německých pomístních názvů. Německé osídlení se datuje zhruba od začátku 13. století, kdy na území českých zemí byly v průběhu tzv. velké kolonizace osídlovány řídce obydlené oblasti osadníky z Bavor, Saska a Rakouska, ale i Holandska a Belgie, a začaly se měnilt formy práva a způsob hospodaření. Po husitských válkách se tyto vsi postupně počeštily, ale po morové epidemii na přelomu 16/17. století bylo opět umožněno osidlovat vymřelé vesnice novými německými osadníky, kteří se v průběhu dalších 200 let opět počeštili. Odtud pocházejí některé pomístní názvy, které vznikly přirozenou změnou jejich výslovnosti do českého jazyka, jako zmíněný Cindrek, původně Ziegenrücken = Kozí hřbet.

S využitím pramenů: E. Černý-Křetínský, D. Zouharová: Drahanskou vrchovinou, a dále veřejně dostupných internetových zdrojů Velká kolonizace (cs.wikipedia,org), Louka u Tří smrků (lesycr.cz) ad. Aktualizace: 31.3.2023

 

Tři smrky v r. 2009 a v r. 2023